SCHFI Thai

Translated by

Jom Suwanno, PhD, RN, FHEA

Associate Professor

Chair, Master of Nursing Science Program in Adult and Gerontological Nursing
Walailak University, School of Nursing
222 Thaiburi, Thasala District
Nakhon Si Thammarat, 80161
THAILAND
(Office)+66(0) 75 67 2101
(Mobile)+66(0) 96 647 1864
(Fax) +66(0) 75 67 2103
(E-mail) suwannoj@gmail.com
(E-mail) sjom@wu.ac.th

แบบสัมภาษณ์การดูแลตนเองของผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว

(Self-Care of Heart Failure Index-Thai Version 6.2)

คำแนะนำสำหรับการสัมภาษณ์ผู้ป่วย (instruction)

1. เครื่องมือนี้ใช้สำหรับสัมภาษณ์เกี่ยวกับกำรดูแลตนเองของผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว 3 ด้าน จำนวน 22 ข้อ ดังนี้

ส่วนที่ 1 การดูแลตนเองอย่างต่อเนื่อง จำนวน 10 ข้อ (1-10)

ส่วนที่ 2 การดูแลตนเองเมื่อมีอาการกำเริบ จำนวน 6 ข้อ (11-16)

ส่วนที่ 3 ความมั่นใจในการดูแลตนเอง จำนวน 6 ข้อ (17-22)

2. ก่อนเริ่มสัมภาษณ์ ผู้เก็บข้อมูลอ่านข้อความนี้ให้ผู้ป่วยฟังช้า ๆ

“กระผม/ดิฉัน จะสัมภาษณ์เกี่ยวกับการดูแลตนเองของท่านในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ว่าท่านมีการปฏิบัติตัวด้านต่าง ๆ เพื่อควบคุมรักษาภวะหัวใจล้มเหลวอย่ำงสม่ำเสมอมากน้อยแค่ไหน เมื่อเกิดอาการเริบขึ้นมาท่านมีวิธีการควบคุมอย่างไร และท่านมีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนในการดูแลตนเองด้านต่าง ๆ

ในการตอบคำถามแต่ละข้อนั้น ขอให้ท่านได้นึกถึงประสบการณ์ของตนเองในช่วงเวลา 1 เดือนที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ และขอให้ตอบสิ่งที่เกิดขึ้นตามจริง

เมื่อกระผม/ดิฉัน อ่านคำถามแต่ละข้อเสร็จแล้ว ก็จะอ่านตัวเลือกคำตอบตอบใหฟัง จากนั้นก็ขอให้ท่านเลือกว่าคำตอบใดตรงมากที่สุดกับสิ่งที่ท่านได้ปฏิบัติในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา...”

3. ขอให้ผู้เก็บข้อมูลอ่านคำถามแต่ละข้ออย่างช้า ๆ เมื่ออ่านข้อคำถามเสร็จแล้ว ให้เว้นช่วงเวลาเล็กน้อย ก่อนจะอ่านตัวเลือกคำตอบให้ผู้ป่วยฟัง หากผู้ป่วยไม่เข้าใจข้อคำถาม ขอให้ท่านอ่านทวนคำถามใหม่โดยไม่ต้องอธิบายขยายความเพิ่ม

เริ่มสัมภาษณ์ผู้ป่วย โดยอ่านข้อความต่อไปนี้ให้ผู้ป่วยฟัง

กระผม/ดิฉัน จะสัมภาษณ์เกี่ยวกับการดูแลตนเองของท่าน ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ว่าท่านมีวิธีการใดบ้างในการดูแลตนเองที่ปฏิบัติประจำสม่ำเสมอ การบำบัดรักษาตนเองเมื่ออาการเหนื่อยหรือข้อเท้าบวม รวมถึงความมั่นใจในการดูแลตนเอง ในการตอบคำถามแต่ละข้อขอให้ท่านนึกถึงประสบการณ์ของตัวเอง ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ ทุกครั้งที่ดิฉัน อ่านข้อคำถามแต่ละข้อเสร็จแล้ว ก็จะอ่านคำตอบของแต่ละข้อคำถามพร้อมกับให้ท่าน ดูคำตอบของคำถามแต่ละข้อจากแผ่นกระดาษที่เตรียมไว้ให้ จากนั้นขอให้ท่านเลือกว่าคำตอบใดที่ตรงมากที่สุดกับการปฏิบัติของท่านหรือตรงมากที่สุดกับประสบการณ์ของท่านในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน


ขอให้ท่านตอบข้อคำถามต่อไปนี้โดยทบทวนอาการที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ท่านได้ปฏิบัติจริง ๆ ในช่วงเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา

ข้อต่อไปนี้เป็นการดูแลรักษาตนเองเพื่อควบคุมโรคหัวใจล้มเหลว ในช่วงเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ท่านได้ปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวนี้บ่อยแค่ไหน ?

ไม่ได้ทำ

ทำบ้าง

ทำบ่อย

ทำประจำ

1.

ท่านชั่งน้ำหนักของตัวเอง

j

k

l

m

2.

ท่านตรวจดูอาการบวมที่ข้อเท้า หลังเท้า หรือหน้าแข้ง

j

k

l

m

3.

ท่านพยายามหาวิธีการป้องกันตนเองไม่ให้เจ็บป่วย อาทิเช่น ฉีดวัคซีน ไม่คลุมคลีกับคนป่วยติดเชื้อ ป้องกันไม่ให้ตัวเองเป็นหวัด เป็นต้น

j

k

l

m

4.

ท่านออกแรงทำกิจกรรมโน่นนี่ไม่ค่อยได้อยู่เฉย ๆ

j

k

l

m

5.

ท่านไปพบหมอหรือพบพยาบาลตามวัดนัดไม่ได้ขาด

j

k

l

m

6.

ท่านกินอาหารที่ไม่เค็ม

j

k

l

m

7.

ท่านออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาที

j

k

l

m

8.

ท่านลืมกินยาบ่อยแค่ไหน

j

k

l

m

9.

ท่านเลือกกินของที่ไม่เค็มเมื่อต้องไปซื้อกับข้าว สั่งอาหารตามร้าน หรือไปกินงานเลี้ยง

j

k

l

m

10.

ท่านใช้ตัวช่วยเพื่อไม่ให้ตัวเองลืมกินยา อาทิเช่น ทำซองยาประจำวัน ทำกล่องใส่ยา ทำเครื่องหมายเตือนกันลืม ให้คนในบ้านช่วยเตือน หรือใช้วิธีการอื่น ๆ

j

k

l

m

คนที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวจำนวนมากที่ไม่สามารถควบคุมอาการกำเริบ ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาท่านมีอาการหายใจเหนื่อยหอบหรือว่าบวมที่เท้าเกิดขึ้นหรือไม่ ?

i ไม่มีอาการ

j มีอาการ

11.

ในครั้งล่าสุดที่เกิดอาการผิดปกติ เช่น เหนื่อยหอบ หายใจไม่อิ่ม นอนราบไม่ได้ หรือบวมที่เท้า ท่านต้องใช้เวลาเท่าใดกว่าจะนึกรู้ได้ว่าเป็นสัญญาณของอาการหัวใจล้มเหลวกำเริบขึ้น?

i ไม่เคยมีอาการ

j ไม่รู้เลย

k ไม่เร็วเลย

l ค่อนข้างเร็ว

m เร็ว

n เร็วทันที

เมื่อมีอาการหัวใจล้มเหลวกำเริบขึ้น ท่านมีความเคร่งครัดมากน้อยแค่ไหน ในกำรทำสิ่งต่อไปนี้เพื่อควบคุมอาการ ?

ไม่เลย

ทำบ้าง

ไม่ทำบ้าง

ค่อนข้างเคร่งครัด

เคร่งครัดมาก

12.

ท่านหลีกเลี่ยงไม่กินของเค็ม ๆ

j

k

l

m

13.

ท่านควบคุมปริมาณน้ำดื่ม เครื่องดื่มต่าง ๆ ให้น้อยลง

j

k

l

m

14.

ท่านกินยาขับปัสสาวะเพิ่มขึ้นจากที่หมอสั่งให้

j

k

l

m

15.

ท่านไปพบหมอหรือพบพยาบาลที่รักษา หรือโทรศัพท์หาเพื่อขอคำแนะนำในการคุมอาการหัวใจล้มเหลวกำเริบ

j

k

l

m

16.

ครั้งล่าสุดที่ท่านมีอาการหัวใจล้มเหลวกำเริบขึ้น ท่านแน่ใจแค่ไหนว่าสิ่งที่ท่านได้ปฏิบัติไปแล้วนั้นได้ผลในการควบคุมบรรเทาอาการได้?

i ฉันไม่ทำอะไรเลย

j ไม่แน่ใจเลย

k ค่อนข้างแน่ใจ

l แน่ใจ

m แน่ใจอย่างมาก

โดยรวม ๆ แล้ว ท่านมีความมั่นใจว่าตนเองมีความสามารถมากน้อยแค่ไหน ในการปฏิบัติตัวเพื่อควบคุมรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว ในข้อต่อไปนี้

ไม่เลย

พอควร

ค่อนข้างมาก

มากที่สุด

17.

ท่านมั่นใจแค่ไหนว่าตนเองสามารถ จัดการควบคุมรักษาไม่ให้เกิดอาการกำเริบ

j

k

l

m

18.

ท่านมั่นใจแค่ไหนว่าสามารถ ปฏิบัติตามข้อแนะนำการรักษาได้ถูกต้องครบถ้วน

j

k

l

m

19.

ท่านมั่นใจแค่ไหนว่า ตนเองสามารถสังเกตประเมินอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นในร่างกาย ได้

j

k

l

m

20.

ท่านมั่นใจแค่ไหนในว่าตนเองสามารถรู้ได้ว่า มีความผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกายของตนเอง

j

k

l

m

21.

ท่านมั่นใจแค่ไหนว่าตนเองสามารถ ปฏิบัติบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ได้ผลในการบรรเทาอาการกำเริบที่เกิดขึ้น

j

k

l

m

22.

ท่านมั่นใจแค่ไหนว่าตนเอง สามารถประเมินได้ว่าวิธีการต่าง ๆ ที่ปฏิบัติอยู่นั้น ได้ผลดีในการควบคุมรักษาโรคหัวใจล้มเหลว

j

k

l

m