CC-Self Efficacy Scale (Mongolian)

Translated by

Togoobaatar Ganchimeg, MD, PhD.

Assistant Professor

Department of Global Health Nursing
Faculty of Medicine, University of Tsukuba
1-1-1 Tennoudai Tsukuba Ibaraki, 305-8571
tel:81-298-53-3425 81-90-98219264

email: ganchimeg-t@md.tsukuba.ac.jp; ganchimeg.tb@gmail.com

We are interested in the support you give and get from relationships

ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИЙН ӨӨРИЙН ХЯНАЛТ-СУВИЛГААНД

АСРАН ХАМГААЛАГЧИЙН ӨӨРИЙН ҮНЭЛЭМЖИЙН НӨЛӨӨ

 

 

Бүх хариултын нууцлалыг хадгална.

 

 

Ерөнхийдөө, асарч буй зүрхний дутагдалтай хүндээ дараах зүйлсийг хийж чадна гэдэгтээ та өөртөө хэр итгэлтэй байна вэ?

(асуулт бүрд нэг хариултыг дугуйлна уу)

 

Өөртөө итгэлгүй байна

 

Өөртөө бага зэрэг итгэлтэй байна

 

Өөртөө туйлын итгэлтэй байна

1.      Түүний биеийн байдлыг тогтвортой, шинж тэмдэггүй байлгана

1

2

3

4

5

2.      Түүнд өгсөн эмчилгээний төлөвлөгөө, зааврыг дагаж мөрдөнө

1

2

3

4

5

3.      Хэцүү байсан ч эмчилгээнийх нь төлөвлөгөө, зааврыг тууштай дагаж мөрдөнө

1

2

3

4

5

4.      Түүний биеийн байдлыг тогтмол ажиглаж, хянана

1

2

3

4

5

5.      Хэцүү байсан ч биеийн байдлаа тогтмол тууштай ажиглаж хянана

1

2

3

4

5

6.      Эрүүл мэндэд нь өөрчлөлт гарахад анзаарч таньж мэднэ

1

2

3

4

5

7.      Түүнд илэрч буй шинж тэмдгүүдийн чухал ноцтой эсэхийг үнэлнэ

1

2

3

4

5

8.      Шинж тэмдгүүдийг багасгах ямар нэгэн арга хэмжээ авна

1

2

3

4

5

9.      Хэцүү байсан ч гэсэн шинж тэмдгүүдийг нь багасгах, эмчлэх аргыг тууштай эрэлхийлнэ

1

2

3

4

5

10.   Шинж тэмдгээ багасгахад хэрэглэж байгаа арга нь хэр үр дүнтэй байгааг үнэлнэ

1

2

3

4

5

 

 

АСУУМЖИНД ХАРИУЛСАН ТАНД БАЯРЛАЛАА